Jeste tutaj:

XX-lecie WTZ

Dnia 01.10.2014 r. Koo Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym w Chorzowie obchodzio dwie uroczystoci: jubileusz 20-lecia Warsztatu Terapii Zajciowej, mieszczcego si przy ul. Beskidzkiej 6 oraz otwarcie nowej placwki - Orodka Wsparcia - Dziennego Domu Pobytu.

Celem zorganizowania imprezy urodzinowej byo podsumowanie wieloletniej dziaalnoci Warsztatu Terapii Zajciowej. Uroczysto, zorganizowana na terenie ogrodu placwki, otwarta zostaa przez Prezydenta Miasta Chorzw, Pana Andrzeja Kotal, a prowadzia j Pani Justyna Setera-Ratajczyk, Kierownik WTZ, ktra na pocztku powitaa licznie zgromadzonych goci, m.in.:

Przewodniczc Zarzdu Koa PSOUU w Chorzowie ? Krystyn Dogowsk

Wiceprzewodniczcego Zarzdu Koa PSOUU w Chorzowie ? Andrzeja Pytla

Skarbnika Zarzdu Koa PSOUU w Chorzowie ? Elbiet Gibas

Europosa - Marka Plur

Zastpc Prezydenta Miasta Chorzw ds. Spoecznych ? Wiesawa Cikowskiego

Przewodniczcego Rady Miasta Chorzw ? Marka Kopla

Naczelnika Wydziau Zdrowia i Pomocy Spoecznej UM Chorzw- Lidi Stuchlik

Naczelnika Wydziau Edukacji UM Chorzw ? Sylwi Lukoszek

Naczelnika Wydziau Inwestycji i Zasobw Komunalnych UM Chorzw ? Piotra Galilejczyka

Radnych Miasta Chorzw: H. Hiltawska, M. Jokiel-Kosiska, M. Krupa, M. Tabin

Ksiy Proboszczw Parafii: w. Ducha i w. Floriana w Chorzowie

Dyrektor Orodka Pomocy Spoecznej w Chorzowie - Boen Antoczyk

Kierownika Sekcji ds. Osb Niepenosprawnych OPS w Chorzowie - Jerzego Gogowskiego

Dyrekcj Chorzowskich Szk

Dyrekcj Domw Pomocy Spoecznej

Kierownikw WTZ Bytom, Piekary lskie

a take rodzicw, opiekunw, pracownikw Warsztatu Terapii Zajciowej i Orodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Chorzowie oraz podopiecznych obydwu placwek, cznie ponad 150 osb.

Uroczysto rozpocza si wystpem zatytuowanym ?American Dream?, przygotowanym przez uczestnikw dziaajcego przy WTZ Teatrze Szstego Dnia, ktrzy zaprezentowali swoje zdolnoci artystyczne i nabyte umiejtnoci. Nastpnie wsplnie wspominano ostatnie 20 lat dziaalnoci WTZ, podsumowywano najwaniejsze wydarzenia i osignicia oraz rezultaty terapii zajciowej uczestnikw.

Po zakoczeniu oficjalnej czci uroczystoci, wszyscy zaproszeni gocie biesiadowali przy zorganizowanym w ogrodzie grillu, sodkim poczstunku i zamwionym cateringu.

W przygotowaniach do imprezy oraz w obsudze goci pomagali wolontariusze z Koa Wolontariackiego ISKRA przy ZST nr 2 im. M. Batko w Chorzowie, rodzice i znajomi osb niepenosprawnych, a take sami podopieczni WTZ, m.in. uczestnicy Pracowni Gospodarstwa Domowego.

Zorganizowana impreza bya wyjtkow okazj do spotkania z wadzami miasta Chorzw, podzikowania przyjacioom i darczycom za wieloletni wspprac i pomoc, a take przyczynia si do integracji osb niepenosprawnych z lokaln spoecznoci.

Obchody jubileuszu poczone byy z otwarciem Orodka Wsparcia ? Dziennego Domu Pobytu, kolejnej placwki Koa Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym w Chorzowie.

Orodek Wsparcia- Dzienny Dom Pobytu otworzony zosta dziki wsppracy i wsparciu finansowemu ze strony wadz Miasta Chorzw.

Nowopowstaa placwka przeznaczona bdzie dla osb niepenosprawnych powyej 24. roku ycia, mieszkajcych zarwno w Chorzowie, jak i w okolicznych miastach. Podopieczni bd mieli m.in. moliwo korzystania z caodziennej opieki, rehabilitacji, psychoterapii oraz terapii zajciowej i aktywizujcej, majcej na celu podnoszenie sprawnoci, popraw jakoci ycia i trening umiejtnoci. Poprzez uczestnictwo w zajciach zespoowych, a take wsplnie organizowanych festynach i uroczystociach, podopieczni bd w staym kontakcie ze rodowiskiem, co pozwoli na rozwj ich kompetencji spoecznych. Dziki wykwalifikowanej kadrze i moliwoci indywidualnego traktowania uczestnikw, kady z nich otrzyma odpowiedni dla siebie pomoc i wsparcie.

Orodek Wsparcia - Dzienny Dom Pobytu powsta ze wzgldu na konieczno niesienia pomocy wikszej iloci osb niepenosprawnych mieszkajcych w najbliszej okolicy, a wieloletnie dowiadczenie Koa w prowadzeniu tego typu placwek zapewni jego sprawne dziaanie i przyniesie wymierne korzyci dla wszystkich podopiecznych.