Jeste tutaj:

Odbya si: 27.09.2011 r.

Dwadziecia lat temu dziki wytrwaoci i zaangaowaniu niewielkiej grupy matek, ktre wychowyway niepenosprawne dzieci, utworzona zostaa w Chorzowie organizacja zrzeszajca rodzicw, ktrym zaleao na zapewnieniu swoim niepenosprawnym intelektualnie pociechom odpowiednich warunkw sprzyjajcych ich rozwojowi. Tak zacza si historia chorzowskiego Koa PSOUU.

Ten bardzo wany zarwno dla rodzicw jak i podopiecznych jubileusz uczczono podczas uroczystej gali, ktra odbya si w Chorzowskim Centrum Kultury. Na scenie pojawili si wyjtkowi artyci z Teatru Szstego Dnia ? w skad grupy wchodz terapeuci oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajciowej PSOUU Koo w Chorzowie ? ktrzy przenieli nas w ?barwne? lata osiemdziesite, ukazujc PRLowskie realia z przymrueniem oka. By piew, taniec i dugie kolejki za rzucanym spod lady towarem. Przygotowany przez prawie p roku spektakl, zosta ciepo przyjty przez zgromadzon na widowni publiczno, wrd ktrej zasiedli m.in.: czonek Zarzdu Gwnego PSOUU Andrzej Sekuradzki, Biskup Pomocniczy Gerard Bernacki, prezydent miasta Chorzw Andrzej Kotala. Gal uwietni wystp grupy tanecznej Tomasza Micha oraz Jerzy Ciurlok znany z kabaretu Masztalscy.

Wanym punktem obchodw dwudziestolecia chorzowskiego Koa PSOUU byo przyznanie licznych nagrd i wyrnie dla osb zwizanych ze Stowarzyszeniem. Nagrodzono rodzicw, ktrzy przyczynili si do powoania Stowarzyszenia, pierwszych pracownikw oraz wspierajcych chorzowskie Koo samorzdowcw. Zastpca Prezydenta Miasta ds. Spoecznych Wiesaw Cikowski, Wiceprzewodniczcy Rady Miasta Marek Kopel oraz Koo Wolontariatu ?Iskra? dziaajce przy ZST nr 2, nagrodzeni zostali Kul Doskonaoci przyznawan przez Zarzd Gwny PSOUU. Z rk przedstawiciela Zarzdu Gwnego wyrnienia wpostaci medalu ?Fideliter et Constanter? ? ?Wiernie i Wytrwale? otrzymali rwnie rodzice, ktrzy przyczynili si do utworzenia chorzowskiego Koa PSOUU. Medale odebray: Maria Bursztynowicz, Ela Dziurska, Zofia Haasa, Barbara Sobura oraz Stefania Zbylut. Zarzd chorzowskiego Koa wrczy take swoje statuetki dla najbardziej zaangaowanych w dziaalno Stowarzyszenia byych samorzdowcw oraz rodzicw, otrzymali je: Florian Lesik, Mariusz Marqard, Stanisaw Grzekowiak oraz rodzice: Krystyna Dogowska, Irena Drobisz, Grayna Filipowska, Liliana ukowicz, Regina Przybya, Zygmunt Stachura, Jadwiga Maria obiska, Iwona Bk, Elbieta Gibas.

Gdyby dwadziecia lat temu nie doszo do spotkania kilku rodzicw oraz nawizania wsppracy z chorzowskimi samorzdowcami, dzi zapewne nie rozmawialibymy o historii i osigniciach chorzowskiego Koa PSOUU. Na szczcie zaoyciele naszego Koa spotkali si we waciwym miejscu i czasie. Dziki nim, 15 lutego 1993 roku, chorzowskie Stowarzyszenie otwaro pierwsz placwk - Orodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla dzieci z upoledzeniem umysowym. Pocztkowo placwka wiadczya usugi rehabilitacyjne dla 35 dzieci, a jej pierwszym kierownikiem zostaa pani Magorzata Brzozowska. Z czasem podopiecznych objtych opiek stowarzyszenia zaczo przybywa, dlatego wane stao si pozyskanie sponsorw, ktrzy pomogliby w doposaeniu istniejcego ju ORW, wsparli dziaania zmierzajce do otwarcia Warsztatu Terapii Zajciowej, a przede wszystkim przyczyniliby si do stworzenia niepenosprawnym dzieciom jak najlepszych warunkw sprzyjajcych rehabilitacji fizycznej i spoecznej. Dziki chorzowskim wadzom, zaangaowanym w dziaalno ORW, w 1994 roku obchody Dni Miasta poczono z du akcj charytatywn pod hasem: ?Otwrzmy przed nimi ycie?. Dochd z akcji, podczas ktrej licytowano rne bezcenne przedmioty, wspar dziaalno chorzowskiego Koa PSOUU. Wrd licytowanych wwczas przedmiotw znalazy si m.in. pamitki klubowe Ruchu Chorzw, okolicznociowy puchar z uski armatniej darowany przez jednostk wojskow w Chorzowie oraz wiele innych niezwykych przedmiotw. Hojno mieszkacw Chorzowa, instytucji oraz biorcych udzia w akcji sponsorw pozwolia naszemu stowarzyszeniu na otwarcie dwa miesice pniej Warsztatu Terapii Zajciowej (01.08.1994 r.) dla kilkudziesiciu niepenosprawnych modych ludzi, ktrzy z powodu upoledzenia umysowego nie mieli szans na znalezienie pracy. Pierwszym kierownikiem Warsztatu zosta Pan Wadysaw Heliski.

Lata pracy na rzecz godnego ycia osb niepenosprawnych zjednay PSOUU w Chorzowie wielu przyjaci ? zarwno wrd osb prywatnych, instytucji, jak i wadz samorzdowych, z ktrymi systematycznie wsppracujemy. Od 2005 roku Stowarzyszenie wyrnia statuetkami ?Czowieka-Anioa? darczycw, ktrzy okazali niepenosprawnym dzieciom najwicej serca. Statuetki Aniow ? wykonywane co rok przez niepenosprawnych uczestnikw Warsztatu Terapii Zajciowej ? wrczane s podczas witecznego Spotkania z Anioami - gali, na ktr zapraszani s wszyscy przyjaciele Stowarzyszenia, ludzie wielkiego serca ? darczycy, artyci uwietniajcy nasze imprezy oraz przedstawiciele wadz miasta.

Dwadziecia lat to bardzo dugi okres. Przez ten czas nasze Koo stale si rozwijao rozszerzajc wachlarz usug, wiadczonych na rzecz osb niepenosprawnych i ich rodzin. Obecnie otwarty dziewitnacie lat temu Orodek Rehabilitacyjny dzi dziaajcy pod nazw Orodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, prowadzi dziaalno rehabilitacyjn iedukacyjn dla 60 podopiecznych z niepenosprawnoci intelektualn. Z usug rehabilitacyjnych w naszej placwce korzystaj rwnie dzieci przyjmowane w systemie ambulatoryjnym. Do dyspozycji naszych podopiecznych mamy bogato wyposaon Sal Dowiadczania wiata, raz w tygodniu odbywaj si dodatkowe zajcia z hipoterapii oraz dogoterapii. Poniewa coraz czciej omoliwo rehabilitacji w naszej placwce pytali rodzice bardzo maych dzieci, postanowilimy wyj naprzeciw ich oczekiwaniom. Narodziny dziecka, u ktrego lekarze diagnozuj deficyty rozwojowe, to bardzo czsto ogromny wstrzs dla rodzicw. Diagnoza lekarska okrelajca dokadny rodzaj zaburze wystpujcych u ich oczekiwanego malestwa, jest jak zderzenie z pdzcym samochodem. Konieczno przystosowania si do tej nowej sytuacji wymaga ogromnie duo czasu iwysiku. Dlatego te, aby wesprze rodzicw w tym najtrudniejszym dla nich okresie, od wrzenia 2010 roku zaczlimy przyjmowa na zajcia rehabilitacyjne kilkumiesicznych pacjentw. Obecnie maluszki objte s opiek: pediatry ze specjalizacj rehabilitacja medyczna, neurologa dziecicego, fizjoterapeutw, neurologopedy, logopedy klinicznego z terapi wczesnodziecic, psychologa klinicznego oraz pedagoga specjalnego w prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie Orodku Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Rwnorzdnie do OREW dziaa od osiemnastu lat druga nasza placwka - Warsztat Terapii Zajciowej obejmujcy obecnie opiek 55 uczestnikw - w zdecydowanej wikszoci z orzeczonym znacznym stopniem niepenosprawnoci i zdiagnozowanym znacznym oraz umiarkowanym stopniem upoledzenia umysowego. Zajcia terapeutyczne prowadzone s w jedenastu pracowniach. Wszyscy uczestnicy WTZ bior udzia w zajciach usprawniania ruchowego, psychoterapii indywidualnej i grupowej, otoczeni s opiek pielgniarsk. Bardzo du wag przywizuje si do rehabilitacji spoecznej podopiecznych, umacniania wszelkich poczyna zmierzajcych do samodzielnego ycia.

Towarzyszc naszym podopiecznym (uczniom OREW oraz uczestnikom WTZ) w ich wdrwce przez ycie, wielokrotnie wychodzilimy poza placwki, aby umoliwi im kontakt ze zdrowymi rwienikami. W listopadzie 2007 r. uczestnicy WTZ oraz uczniowie z naszego Orodka ? realizujcy zadania w ramach brytyjskiego programu aktywizacji osb niepenosprawnych The Gateway Award ? spotkali si z chorymi na nowotwory podopiecznymi mysowickiego hospicjum Cordis. Wizyta ta zapocztkowaa akcj ?Czstka mnie dla Ciebie?, w ramach ktrej niepenosprawna modzie wystpuje w roli ?kolegw od serca?, nioscych rado chorym rwienikom. Ta akcja, to tylko uamek tego, co staramy si robi wychodzc poza ramy programw nauczania, chcc zapewni naszym podopiecznym jak najlepsze warunki sprzyjajce ich rozwojowi, aby mogli wmiar swoich moliwoci jak najpeniej poznawa otaczajcy ich wiat.

Sylwia Pradelok-wierc