Jeste tutaj:

Orodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Chorzowie prowadzi dziaalno edukacyjn oraz rehabilitacyjn dla 60 podopiecznych w wieku od 3 do 25 lat, z rnym stopniem upoledzenia umysowego oraz sprzonymi niepenosprawnociami, dla ktrych czynnoci dnia codziennego stanowi du barier niejednokrotnie niemoliw do pokonania. Dzieci te realizuj w orodku obowizek szkolny, uczestnicz w indywidualnych zajciach zpsychologiem, logoped, fizjoterapeut, mog korzysta z Sali Dowiadczania wiata oraz hipoterapii.

Program zaj edukacyjno-terapeutycznych prowadzony jest w oparciuo indywidualne programy pracy oraz Podstaw programow ksztacenia oglnego dla uczniw zupoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (DZ.U. z dn. 1 02 2005) - Rozporzdzenie MEN z dn. 13.01.2005r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk.

Wicej informacji na temat OREW na stronie www.orew-chorzow.pl

Orodek Wczesnej Interwencji

Od wrzenia 2010 roku przy OREW realizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla dzieci w wieku od 0 do podjcia nauki w szkole, posiadajcych stosowne opinie opotrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz w ramach umowy z NFZ. Zajcia prowadzone s przez zesp specjalistw, posiadajcych przygotowanie do pracy z maymi dziemi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.