Jeste tutaj:

Dziaalno Orodka Wsparcia ? Dziennego Domu Pobytu rozpocza si 1 padziernika 2014 roku, po rozbudowie budynku przy ul. Beskidzkiej 6.

Placwka zapewnia wsparcie dla osb z niepenosprawnoci intelektualn, psychiczn i/ lub niepenosprawnociami sprzonymi powyej 24 roku ycia. Obecnie korzysta z niej 28 mieszkacw Chorzowa, witochowic i Siemianowic lskich.

Misj OW-DDP jest zapewnienie kompleksowej i wielopaszczyznowej opieki swoim podopiecznym. Realizacja tego celu odbywa si m.in. poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb yciowych, rehabilitacj, ksztatowanie nawykw prozdrowotnych, podtrzymywanie sprawnoci, umiejtnoci szkolnych i komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy dziki prowadzonym zajciom maj zorganizowany czas ? bior udzia w lokalnych imprezach, zajciach sportowych, otwieraj si na spoeczestwo, rozwijaj te wasne zainteresowania.

Kady z podopiecznych ma moliwo korzystania z indywidualnych i grupowych zaj z rehabilitantem i terapeut (prowadzenie terapii oparte jest o takie metody jak arteterapia, bajkoterapia, silwoterapia, muzykoterapia, relaksacja itp.)

Realizacja zadania publicznego wspfinansowana jest przez Miasto Chorzw, Siemianowice lskie oraz witochowice.Opisy imprez:

Wycieczka do Gogwka

7 czerwca 2016 r. podopieczni naszego Stowarzyszenia wraz z rodzicami brali udzia w wycieczce do Sanktuarium Matki Boej Loretaskiej w Gogwku. Pielgrzymka miaa na celu poznanie kultury, tradycji duchowych, zabytkw sakralnych lska i ich historii, integracj uczestnikw oraz promowanie aktywnego, ciekawego spdzania wolnego czasu poza placwk i miejscem zamieszkania. Podopieczni dowiedzieli si rwnie jak naley zachowywa si w miejscach kultu. Uczestnicy zwiedzili Sanktuarium, poznali histori Klasztoru Franciszkaskiego oraz wzili udzia we Mszy witej, odprawianej w intencji osb niepenosprawnych intelektualnie. Po mszy witej odwiedzili Dom Modlitwy ? tzw. Mae Loretto, grb Paski oraz dziedziniec klasztoru. Nastpnie odby si spacer po okolicznych malowniczych uliczkach ? podopieczni mieli okazj zwiedzi Rynek oraz Ratusz w Gogwku. Po spacerze wszyscy uczestnicy wycieczki degustowali potrawy regionu.

SPARTAKIADA


8 wrzenia 2016 roku na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Lompy w Chorzowie odbya si IV Letnia Spartakiada Osb Niepenosprawnych Intelektualnie. Impreza ma na celu integracj osb niepenosprawnych, zachcanie ich do aktywnego trybu ycia i popraw sprawnoci ruchowej. Zawody sportowe s rwnie mi form spdzania czasu i rozrywki. W imprezie wzio udzia 10 druyn (po 10 zawodnikw kada) reprezentujcych:

- Stowarzyszenie ?Chorzowska Lauba?,

- WTZ TPD witochowice,

- WTZ BSPDiMN,

- OREW PSOUU Koo w Chorzowie,

- OW

- DDP PSOUU Koo w Chorzowie,

- WTZ PSOUU Koo w Chorzowie,

- WTZ Caritas - Ruda lska Halemba,

- Zesp Szk nr 2 Chorzw,

- Zesp Szk nr 3 Chorzw,

- Zesp Szk Integracyjnych SP 22 Chorzw.

Gocilimy rwnie nauczycieli z zaprzyjanionych chorzowskich szk, ktrzy w ramach wolontariatu wspierali nas podczas prac sdziowskich. Wolontariusze pomagali take podczas rozgrywek. Cao imprezy uwietnia Orkiestra Komendy Wojewdzkiej Policji w Katowicach. Po zakoczonej rywalizacji kada druyna otrzymaa atrakcyjne nagrody, m.in. tablety.

WIATOWE DNI MODZIEY

W dniach 17.07.2016 ? 23.07.2016 w zwizku z organizowanymi w Polsce wiatowymi Dniami Modziey pracownicy oraz podopieczni Koa PSONI w Chorzowie przy wsppracy z Urzdem Miasta realizowali projekt ?Samarytanin?. Do Chorzowa zaproszono 13 modych pielgrzymw z zagranicy, dokadnie z Zimbabwe, Mozambiku, Holandii, Hiszpanii i Belgii. Stowarzyszenie zapewnio gociom nocleg i posiki, organizowano czas wolny i wsplne wycieczki (m.in. do Parku lskiego, Skansenu i do Owicimia). Zaproszona modzie wykonywaa prace wolontarystyczne na rzecz naszych podopiecznych: poznali funkcjonowanie naszej placwki, opiekowali si osobami niepenosprawnymi intelektualnie oraz organizowali zajcia, ktrych efektem byy midzy innymi prace malowane na ptnie - uczestnicy mieli szans rozwija swoj wyobrani i kreatywno. Dziki zaproszeniu modziey z zagranicy podopieczni naszych placwek mieli moliwo integracji, poznania nowych kultur i tradycji, jzykw oraz oderwania si od codziennoci.