Jeste tutaj:

WTZ prowadzony przez Koo Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osb zUpoledzeniem Umysowym w Chorzowie dziaa od 1 sierpnia 1994 r. Powsta z inicjatywy rodzicw i opiekunw osb niepenosprawnych dziaajcych w chorzowskim Kole PSOUU. Obecnie skupia 55 osb - w zdecydowanej wikszoci z orzeczonym znacznym stopniem niepenosprawnoci i zdiagnozowanym znacznym oraz umiarkowanym stopniem upoledzenia umysowego.

Obecnie zajcia terapeutyczne prowadzone s w jedenastu pracowniach. Wszyscy uczestnicy WTZ bior udzia w zajciach usprawniania ruchowego, psychoterapii indywidualnej i grupowej, otoczeni s opiek pielgniarsk. Bardzo du wag przywizuje si do rehabilitacji spoecznej podopiecznych, umacniania wszelkich poczyna zmierzajcych do samodzielnego ycia.


Opis pracowni:

Pracownia artystyczno-teatralna rozwija umiejtnoci kreatywnego mylenia, a take wyobrani artystycznej, poprzez wykorzystanie osigni teatroterapii. Wsplnie zpracowni muzyczno-relaksacyjn modzie przygotowuje programy estradowe na festiwale i przegldy czy koncerty.


Pracownia ceramiczno-garncarska: uczestnicy zapoznaj si z rnymi technikami wykonywania przedmiotw z gliny. Pracownia dysponuje piecem do wypalania gliny. Uczestnicy ponadto tworz naczynia na kole garncarskim.


Pracownia gospodarstwa domowego: uczestnicy ucz si samodzielnego przygotowania posikw oraz umiejtnego posugiwania si sprztem gospodarstwa domowego. Uczestnicy pracowni przygotowuj podstawowe posiki, robi zakupy, pior, prasuj i nakrywaj do stou.

Pracownia krawiecko-tkacka: uczestnicy ucz si posugiwa przyborami do kroju, szycia i haftu, opracowuj techniki szycia na maszynie, posugiwania si elazkiem, poznaj ciegi podstawowe i ozdobne, pracuj na kronie.

Pracownia ksztatowania umiejtnoci spoecznych: gwnym celem dziaa tej pracowni jest nabywanie umiejtnoci potrzebnych do aktywnego uczestnictwa w yciu spoecznym.

Pracownia komputerowa: uczestnicy ucz si obsugiwa komputer oraz urzdzenia poligraficzne takie jak: kserokopiarka, bindownica, laminator, drukarka i skaner. Ksztatuj umiejtnoci pisania tekstw i wykonywania grafiki komputerowej.

Pracownia ogrodnicza: uczestnicy nabywaj umiejtnoci zwizane z opiek i pielgnacj rolin doniczkowych. Ucz si pogbiania sztuki ikebany i wykonuj szereg prac w ogrodzie. W okresie zimy wykonuj aranacje z wykorzystaniem suszy i innych rodkw i pomocy terapeutycznych.

Pracownia plastyczna: ma na celu zapoznanie uczestnikw z podstawowymi technikami plastycznymi, malarskimi, graficznymi, rysunkowymi, ucz si rozpoznawa kolory. Modzie rozwija tutaj wasn inwencj twrcz, ksztatuje wyobranie estetyczn.

Pracownia stolarska: uczestnicy zajmuj si wykonywaniem wyrobw z drewna, poznaj obrbk i waciwoci materiaw drewnopochodnych, szka, metalu, skry, tworzyw sztucznych..

Wicej informacji na www.wtzchorzow.republika.pl i na facebooku